In die­ser neu­en Fas­sung der Bro­schü­re wer­den wesent­li­che Aspek­te des Inhalts urhe­ber­recht­li­cher Bestim­mun­gen erläu­tert und schul­re­le­van­te Hin­wei­se zur rechts­si­che­ren Nut­zung urhe­ber­recht­lich geschütz­ter Wer­ke gegeben.

Urhe­ber­recht in Schu­len 2017